3 chính sách mới nổi bật với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022 3 chính sách mới nổi bật với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan và dự trữ

Từ ngày 18/7/2022, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Cụ thể: Đối với công chức chuyên ngành kế toán:

Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kế toán cao cấp, kế toán chính, kế toán viên và không yêu cầu chứng chỉ tin học đối với vị trí kế toán trung cấp.

Bằng cao cấp lý luận chính trị có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức tại vị trí kế toán cao cấp và kế toán chính.

3 chính sách mới nổi bật với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022 1
Ảnh internet

Đối với công chức chuyên ngành thuế: Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên trung cấp thuế; Vị trí kiểm tra viên chính thuế và kiểm tra viên thuế: bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức; Vị trí kiểm tra viên trung cấp thuế loại bỏ yêu cầu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế; Vị trí nhân viên thuế thì loại bỏ yêu cầu về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra nhân viên thuế.

Đối với công chức chuyên ngành hải quan: Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kiểm tra viên cao cấp hải quan, kiểm tra viên chính hải quan, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên trung cấp hải quan; Bỏ yêu cầu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên hải quan đối với vị trí nhân viên hải quan; Bỏ yêu cầu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan đối với vị trí kiểm tra viên trung cấp hải quan; Bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ở vị trí kiểm tra viên cao cấp hải quan và kiểm tra viên chính hải quan.

– Đối với công chức chuyên ngành dự trữ: Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kỹ thuật viên bảo quản chính, kỹ thuật viên bảo quản, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản; Bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp đối với vị trí kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; Bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch thủ kho bảo quản đối với vị trí thủ kho bảo quản; Bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên bảo vệ kho dự trữ đối với vị trí nhân viên bảo vệ kho dự trữ; Bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ở vị trí kỹ thuật viên bảo quản chính.

Quy định về phương tiện và trang phục lực lượng Quản lý thị trường

Từ ngày 15/7/2022, phương tiện và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được quy định như sau:

– Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm: Xe ô tô chức danh theo quy định; Xe ô tô phục vụ công tác chung; Xe ô tô chuyên dùng: xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe ô tô trang bị phòng thí nghiệm, xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù; xe mô tô; Xuồng cao tốc;Máy bộ đàm, thiết bị đo, kiểm tra nhanh, thiết bị chuyên dùng, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, máy móc, thiết bị văn phòng và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác theo yêu cầu công tác và theo quy định của pháp luật.

– Về trang phục thì bao gồm các nội dung sau: Phù hiệu Quản lý thị trường, biểu tượng (lô-gô) của lực lượng Quản lý thị trường; Cờ hiệu Quản lý thị trường;Cấp hiệu Quản lý thị trường; Biển hiệu Quản lý thị trường; Trang phục Quản lý thị trường; Mẫu, quy cách trang phục Quản lý thị trường; Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp; Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.

3 chính sách mới nổi bật với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022 2
Ảnh internet

Hướng dẫn xếp lương ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

  • Từ ngày 18/7/2022 hướng dẫn về việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ như sau:
  • Ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036), kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.
  • Ngạch kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;
  • Ngạch kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037), kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050), kỹ thuật viên bảo quản chính (mã số 19.220) được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
  • Ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030) được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;
  • Ngạch kế toán viên (mã số 06.031), kiểm tra viên thuế (mã số 06.038), kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051), kỹ thuật viên bảo quản (mã số 19.221) được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
  • Ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039), kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052), kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222), thủ kho bảo quản (mã số 19.223) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
  • Ngạch nhân viên hải quan (mã số 08.053), nhân viên thuế (mã số 06.040) được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06;
  • Ngạch Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (mã số 19.224) được áp dụng hệ số lương công chức loại C, nhóm 1 (C1), từ hệ số lương 1,65 đến hệ số lương 3,63.​

Comments are closed.