Chi tiết nhóm cán bộ, công chức viên chức được tăng lương trong thời gian tới Chi tiết nhóm cán bộ, công chức viên chức được tăng lương trong thời gian tới

Công chức và viên chức được tăng lương thêm 0,8 lần 

Vào ngày 22/9/2022 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg về quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trong đó có đề cập đến nội dung tăng lương cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 của Quyết định này, sẽ có 3 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan nhà nước được tính mức chi tiền lương bằng 1,8 lần mức lương với các đối tượng khác. Đồng nghĩa, việc tăng tiền lương thêm 0,8 lần được áp dụng với các đối tượng sau đây:

– Các cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân. 

– Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội. 

Theo đó, việc tăng tiền lương này không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp thâm niên nghiệp, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, tiền làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

Chi tiết nhóm cán bộ, công chức viên chức được tăng lương trong thời gian tới 1
Chi tiết nhóm cán bộ, công chức viên chức được tăng lương trong thời gian tới. Ảnh: Internet

Trợ giúp viên pháp lý

Một đối tượng viên chức khác cũng được tăng lương trong thời gian tới là viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định của Thông tư số 05/2022/TT-BTP.

Theo quy định hiện nay tại Thông tư liên tịch số 8 năm 2016, viên chức trợ giúp viên pháp lý gồm 2 chức danh nghề nghiệp là trợ giúp viên pháp lý hạng II và trợ giúp viên pháp lý hạng III.

Tuy nhiên, thời gian từ 20/10/2022 tới đây, nhóm viên chức này được bổ sung thêm một chức danh nữa là trợ giúp viên pháp lý hạng I. Theo đó, để được bổ nhiệm vào chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I thì viên chức phải đáp ứng điều kiện về thời gian giữ chức danh thấp hơn nêu tại điểm g khoản 2 Điều 5 Thông tư 05:

g) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I phải có thời gian giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II hoặc tương đương từ đủ 06 năm cộng dồn (72 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II tối thiểu đủ 01 năm cộng dồn (12 tháng), tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức ngành lưu trữ 

Không giống với cách xếp lương của viên chức chuyên ngành lưu trữ hiện đang được quy định tại Thông tư 08/2015/TT-BNV, quy định mới về việc xếp lương viên chức lưu trữ tại Thông tư 07/2022/TT-BNV từ ngày 15/10/2022 sẽ có một số đối tượng được tăng lương.

Theo đó, cách xếp lương viên chức lưu trũ được quy định tại Điều 5 Thông tư 8/2015 hiện nay như sau: 

– Lưu trữ viên chính: Xếp lương như viên chức A2, nhóm A2.2, có hệ số lương từ 4,0 – 6,38.

– Lưu trữ viên: Xếp lương như viên chức A0, hệ số lương từ 2,1 – 4,89.

– Lưu trữ trung cấp: Xếp lương như viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 – 4,06.

Đồng thời, khi hết tập sự:

– Nếu viên chức có trình độ trung cấp, tuyển dụng lần đầu vào chức danh lưu trữ viên trung cấp sẽ áp dụng hệ số lương bậc 1, hệ số lương 1,86;

– Có trình độ cao đẳng thì xếp lương bậc 1, hệ số 2,1 của chức danh lưu trữ viên;

– Có trình độ đại học thì xếp lương lần đầu là bậc 2, hệ số 2,41 của chức danh lưu trữ viên.

Ngày 22/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg về quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trong đó có đề cập đến nội dung tăng lương cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 5 Quyết định này, có ba đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan Nhà nước sẽ được tính mức chi tiền lương bằng 1,8 lần mức lương với các đối tượng khác. Đồng nghĩa, việc tăng tiền lương thêm 0,8 lần được áp dụng với các đối tượng sau đây:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

c) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.

Lưu ý: Việc tăng tiền lương này không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp thâm niên nghiệp, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, tiền làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

Đồng thời, các khoản tiền lương tăng thêm này cũng không dùng để tính đóng cũng như hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

Việc tăng tiền lương này được thực hiện đến khi cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (áp dụng cho các năm tài chính từ 2022 – 2024)

Comments are closed.