Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tối đa 1 triệu đồng/tháng: Điều kiện, hồ sơ cần gì, phạm vi áp dụng?

Điều kiện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

1. Người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Thuê nhà từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên, bắt đầu từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tối đa 1 triệu đồng/tháng: Điều kiện, hồ sơ cần gì, phạm vi áp dụng? 1
Người lao động được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà

2. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thuê nhà từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng, trong vòng tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022. 

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tối đa 1 triệu đồng/tháng: Điều kiện, hồ sơ cần gì, phạm vi áp dụng? 2
Hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gồm vô cùng đơn giản

Phạm vi áp dụng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

1. Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

2. Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm: Khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

[embedded content]

Ảnh: Tổng hợp​

Comments are closed.