Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động của Bộ KH&ĐT Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động của Bộ KH&ĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Công văn 1554/BKHĐT-TCCB về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Nhằm thống nhất việc triển khai giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Bộ trực tiếp quản lý, Bộ KH&ĐT đã đưa ra hướng dẫn.

Thời điểm nghỉ hưu đối với công chức, viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

Việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Công chức, viên chức có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi (do suy giảm khả năng lao động) báo cáo người đứng đầu đơn vị để biết và cho ý kiến.

Bước 2: Đơn của công chức, viên chức và ý kiến của Người đứng đầu đơn vị (trực tiếp tại Đơn của cá nhân hoặc bằng văn bản riêng) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương.

Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chủ trương của Lãnh đạo Bộ để Người đứng đầu đơn vị và công chức, viên chức được biết. Trường hợp Lãnh đạo Bộ đồng ý, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục giới thiệu công chức, viên chức đi giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động.

Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi có kết luận giám định y khoa, công chức, viên chức báo cáo kịp thời kết quả giám định y khoa với Người đứng đầu đơn vị và gửi bản gốc hoặc bản sao (công chứng) về Vụ Tổ chức cán bộ.

Trường hợp công chức, viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ký ban hành quyết định nghỉ hưu và hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Comments are closed.