Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT sẽ thay đổi ra sao? Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT sẽ thay đổi ra sao?

Trong năm 2023, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có một số thay đổi. Theo đó, người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động sẽ phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc sau đây:

– BHXH bắt buộc: Nếu ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên.

– Bảo hiểm thất nghiệp: Nếu ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.

– Bảo hiểm y tế: Nếu ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.

Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT sẽ thay đổi ra sao? 1
Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc và Bảo hiểm y tế sẽ thay đổi ra sao?

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, NLĐ sẽ phải trích đóng từ tiền lương tháng để đóng các loại bảo hiểm trên với tỷ lệ BHXH bắt buộc 8%, bảo hiểm thất nghiệp 1% và bảo hiểm y tế 1,5%.

Trong đó, mức đóng tối thiểu và tối đa của từng loại bảo hiểm được xác định như sau:

BHXH bắt buộc: Mức đóng BHXH tối thiểu = 8% * Mức lương tối thiểu vùng; Mức đóng BHXH tối đa = 8% * 20 * Mức lương cơ sở

Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT sẽ thay đổi ra sao? 2
Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc và Bảo hiểm y tế sẽ thay đổi ra sao?

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Như vậy, từ 1/1 – 30/6/2023, mức đóng BHXH tối đa là 2,38 triệu đồng/tháng và từ 1/7/2023, mức đóng BHXH tối đa sẽ là 2,88 triệu đồng/tháng

Bảo hiểm y tế: Mức đóng BHYT tối thiểu = 1,5% * Mức lương tối thiểu vùng; Mức đóng BHYT tối đa = 1,5% * 20 * Mức lương cơ sở

Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT sẽ thay đổi ra sao? 3
Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc và Bảo hiểm y tế sẽ thay đổi ra sao?

Từ 1/1 – 30/6/2023, mức đóng bảo hiểm y tế tối đa là 447.000 đồng/tháng và từ 1/7/2023, sau khi lương cơ sở tăng, mức đóng bảo hiểm y tế tối đa là 540.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm thất nghiệp: Mức đóng BHTN tối thiểu = 1% * Mức lương tối thiểu vùng; Mức đóng BHTN tối đa = 1% * 20 * Mức lương tối thiểu vùng

Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT sẽ thay đổi ra sao? 4
Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc và Bảo hiểm y tế sẽ thay đổi ra sao?

Những trường hợp NLĐ phải tham gia BHXH được quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (2014). Cụ thể như sau:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn hoặc có ký hợp đồng lao động ít nhất 01 tháng kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngNgười quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Comments are closed.