Cải cách tiền lương: Từ 1/7/2024, lương hưu sẽ được tính như thế nào? Cải cách tiền lương: Từ 1/7/2024, lương hưu sẽ được tính như thế nào?

Nghị quyết 27 đưa ra lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 cho nhiều đối tượng, cả ở khu vực công gồm cán bộ, công chức, viên chức và ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chính phủ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách theo Nghị quyết 27-NQ/TW (dự kiến thực hiện từ ngày 1-7-2024), gồm: Xây dựng 5 bảng lương mới; Chế độ phụ cấp; Chế độ tiền thưởng; Chế độ nâng bậc lương; Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; Quản lý tiền lương và thu nhập.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Về lương hưu, căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, việc tính lương hưu đối với người nghỉ hưu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được thực hiện theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo đó, xét trong trường hợp cải cách tiền lương 2024 làm tăng lương của các đối tượng tham gia BHXH thì: Nếu người tham gia BHXH nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và trước đó đã được hưởng mức lương mới thì khi nghỉ hưu, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người đó cũng sẽ tăng.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Vì mức lương hưu được tính từ mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tỉ lệ hưởng lương hưu nên nếu quy định về tỉ lệ hưởng lương hưu không thay đổi, khi mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tăng, mức lương hưu cũng sẽ tăng.

Như vậy, người tham gia BHXH sẽ được tăng lương hưu nếu cải cách tiền lương làm tăng lương.

Điều kiện để được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương năm 2024 là người tham gia BHXH phải nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và đã có khoảng thời gian hưởng mức lương mới tăng hơn trước đó.

Hiện tại, việc có tăng lương hưu khi dự kiến cải cách tiền lương năm 2024 hay không vẫn chưa có quyết định chính thức.

Comments are closed.