Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: Tháng Tư 23, 2018

Việt Nam News ( “chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”) hoạt động các trang web Việt Nam News ( “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn về những chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này. Trừ trường hợp quy định tại Chính sách bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, truy cập tại https://vietanews.com

Thông tin thu thập và sử dụng

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng với thông tin cá nhân nào đó có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn. Thông tin cá nhân ( “Thông tin cá nhân”) có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

Đăng nhập liệu

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi ( “Log Data”). Dữ liệu Log này có thể bao gồm các thông tin như Internet Protocol của máy tính ( “IP”) địa chỉ, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của chuyến thăm của bạn, thời gian dành cho những trang và khác số liệu thống kê.

Google AdSense & Cookie DoubleClick

Google, như một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên dịch vụ của chúng tôi.

Bánh quy

Cookies là các tập tin với số lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một định danh duy nhất nặc danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty bên thứ ba và cá nhân để tạo điều kiện dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ dịch vụ liên quan đến hoặc để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng như thế nào.

Các bên thứ ba có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Liên kết các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà không phải là hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn bấm vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web mà bên thứ ba. Chúng tôi khuyến cáo bạn xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web mà bạn đến thăm.

Chúng tôi đã không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ.

Privacy trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất cứ ai dưới 18 tuổi ( “Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18. Nếu bạn là một phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn nhận thức được rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi với thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó từ các máy chủ của chúng tôi ngay lập tức.

Những thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật định kỳ đối với bất kỳ sự thay đổi. Những thay đổi chính sách bảo mật này có hiệu quả khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.