Browsing Category

Pháp luật

Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì? Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi…

Căn cứ theo Điểm .2 Khoản 1 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, hồ sơ hưởng lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi bao gồm: 1. Đối với những người tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị Hồ sơ hưởng lương hưu đối…
Read More...