Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: Tháng Tư 23, 2018

Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng ( “Điều khoản”, “Điều khoản sử dụng”) một cách cẩn thận trước khi sử dụng website https://vietanews.com ( “Dịch vụ”) được điều hành bởi Việt Nam News ( “chúng tôi”, “chúng tôi ”, hoặc‘chúng tôi’).

truy cập và sử dụng Dịch vụ được điều kiện trên bạn chấp nhận và tuân thủ theo các Điều khoản. Những điều khoản áp dụng đối với tất cả du khách, người sử dụng và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản sau đó bạn có thể không truy cập vào Dịch Vụ.

Liên kết tới những website khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà không phải là sở hữu hoặc kiểm soát bởi Việt Nam News.

Tin tức Việt Nam không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hay các hoạt động của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ. Thêm nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Việt Nam Tin tức không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến sử dụng hoặc trông cậy vào bất kỳ nội dung như vậy, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ mà bạn truy cập.

Luật chi phối

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Hoa Kỳ mà không cần đến sự xung đột của các quy định của pháp luật.

thất bại của chúng tôi để thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các Điều khoản này sẽ không được coi là một sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản trong thoả thuận này coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực. Những điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, và bỏ và thay thế mọi thoả thuận trước, chúng tôi có thể có giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

thay đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản là liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 15 ngày để ý trước bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Cái gì tạo nên một sự thay đổi các tài liệu sẽ được xác định theo quyết định của riêng mình.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về những điều khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.