Mức hưởng BHYT trong khám chữa bệnh từ ngày 1/7 Mức hưởng BHYT trong khám chữa bệnh từ ngày 1/7

Bộ Y tế ngày 30/6 đã có công văn số 4082 về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT gửi BHXH Việt Nam.

Công văn nêu rõ, phúc đáp công văn số 1914 của BHXH Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/7/2023 đến 31/12/2023 cụ thể:

Về mức hưởng BHYT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT từ 1/7/2023 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023: Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: tương đương thấp hơn 270.000 đồng.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh từ 1/7
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh từ 1/7

Về mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146 từ 1/7/2023 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023:

Tại điểm a khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 270.000 đồng.

Tại điểm b khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 900.000 đồng.

Tại khoản 2, số tiền tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 1.800.000 đồng.

Tại khoản 3, số tiền tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 4.500.000 đồng. 

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:

Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1/7/2023: tương đương không vượt quá 81 triệu đồng.

Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật, cụ thể:

Trước ngày 1/7/2023 áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 67.050.000 đồng;

Từ ngày 1/7/2023 áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 81 triệu đồng.

Từ 1/7/2023 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023 thì số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146 lớn hơn số tiền được xác định như sau: 6 tháng – tổng số tiền đã cùng chi trả từ 1/1/2023 đến trước ngày 1/7/2023 chia cho 1.490.000 đồng) nhân 1.800.000 đồng

Comments are closed.