Chi tiết mức lương Chủ tịch UBND xã năm 2022  Chi tiết mức lương Chủ tịch UBND xã năm 2022 

Chi tiết mức lương chủ tịch UBND xã năm 2022 được xếp theo bậc lương lương căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 thì chính quyền địa phương ở cấp xã là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND. 

Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu UBND xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, các thành viên UBND xã; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Cập nhật chi tiết mức lương của Chủ tịch UBND xã năm 2022. Ảnh: Internet
Cập nhật chi tiết mức lương của Chủ tịch UBND xã năm 2022. Ảnh: Internet

Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Mức lương của UBND xã được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5.1.2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của Chủ tịch UBND xã có 2 bậc là 2,15 và 2,65

Cách tính lương Chủ tịch UBND xã như sau:

Lương Chủ tịch UBND xã = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Do đó, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng và mức lương Chủ tịch UBND xã lần lượt sẽ là 3.203.500 đồng và 3.948.500 đồng.

Comments are closed.