3 nhóm đối tượng được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ công chức nhà nước  3 nhóm đối tượng được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ công chức nhà nước 

Quy định này được áp dụng với các nhóm đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhóm đối tượng bao gồm: 

1. Cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. 

2. Người lao động thực hiện Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội. 

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội công an nhân dân. 

3 nhóm đối tượng được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ công chức nhà nước chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2022. Ảnh: Internet
3 nhóm đối tượng được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ công chức nhà nước chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2022. Ảnh: Internet

Theo đó, tiền lương tăng thêm không bao gồm: Phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp có trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ. 

Không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng đến hết năm 2024. Việc chi trả tiền lương tăng thêm 0,8 lần thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQTW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với các cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Comments are closed.